Kế hoạch Tuyên truyền và tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2021

Thứ sáu - 19/02/2021 03:34
(Hội NDNA) - Thực hiện Kế hoạch số 11-KH/TU ngày 15 tháng 01 năm 2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh ban hành kế hoạch Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2021.
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng của dân tộc và quê hương xứ Nghệ; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước; khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành chính quyền, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền nhằm cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên nông dân nỗ lực, vượt qua khó khăn, thách thức, lao động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII đề ra; qua đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

3. Các hoạt động kỷ niệm cần được tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp, thuyết phục, hấp dẫn, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, an toàn, tiết kiệm; lồng ghép với việc tuyên truyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, nhiệm vụ công tác hội, phong trào nông dân và các sự kiện chính trị của đất nước tạo không khí phấn khởi thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, 91 năm ngày thành lập Hội.

II. NỘI DUNG KỶ NIỆM

1. Kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của Hội Nông dân Việt Nam

1.1. Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 3/2/2021) và đón tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

- Truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; nêu bật những mốc son chói lọi của Đảng qua 91 năm thành lập, xây dựng và trưởng thành; những thắng lợi vĩ đại và những thành tựu to lớn của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, uy tín và năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng.

- Các hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đảng, mừng Xuân Tân Sửu; các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, động viên cán bộ, chiến sỹ, người lao động đang làm nhiệm vụ trong dịp Tết, những người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo của Tổ quốc.

- Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, bôi nhọ, xuyên tạc,  “diễn biến hoà bình”, chống phá Đảng, Nhà nước.
 - Những giá trị văn hoá truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mỗi khi Tết đến Xuân về; ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tệ nạn, cờ bạc, mê tín dị đoan và các biểu hiện thương mại hóa trong hoạt động lễ hội diễn ra trước, trong và sau Tết. 

1.2. Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mồng 10 tháng 3 âm lịch)

Nêu bật giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam; giá trị lịch sử, văn hoá của khu di tích Đền Hùng và tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương của người dân Việt Nam. Giới thiệu những phong tục, tập quán tốt đẹp của cộng đồng dân tộc Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước.

1.3. Kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021)

- Nêu bật sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường của quân và dân ta; sức mạnh của hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam; sự giúp đỡ to lớn của bạn bè quốc tế, nhân dân lao động và lực lượng tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên thế giới đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước của Nhân dân ta.

- Tri ân các anh hùng, liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, đồng bào, chiến sỹ đã hy sinh tính mạng, sẵn sàng cống hiến sức lực, trí tuệ và của cải, làm nên Đại thắng mùa xuân năm 1975. Đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các tầng lớp Nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

1.4. Kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021) và Lễ hội Làng Sen toàn quốc năm 2021.

- Tuyên truyền về thân thế, cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; thể hiện lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của Nhân dân Việt Nam và tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích, làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; đấu tranh, phản bác những thông tin, luận điệu, quan điểm sai trái, xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp, ngành, địa phương; nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; phát hiện, biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”.

1.5. Ngày Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp

- Ban Tuyên giáo Hội Nông dân tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo công tác truyên truyền Ngày Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

- Hội Nông dân các huyện, thành, thị tổ chức tuyên truyền theo hướng dẫn tuyên truyền của Hội Nông dân tỉnh ban hành và các hoạt động theo kế hoạch của các cấp, các ngành tại địa phương.

1.6. Kỷ niệm 76 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021)

- Tuyên truyền bối cảnh, diễn biến, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám năm 1945; khẳng định tầm vóc thời đại, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); sự vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước, nhất là trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.

- Tuyên truyền, nêu bật những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong 35 năm đổi mới đất nước; đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận giá trị, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám, vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

1.7. Kỷ niệm 91 năm ngày Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2021)

Ban Tuyên giáo Tỉnh hội tham mưu Ban Thường vụ hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm 91 năm ngày Xô viết Nghệ Tĩnh trong các cấp Hội.

1.8. Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2021).

Tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử của hội nông dân và giai cấp nông dân Việt Nam trong 91 năm qua, nêu bật ý nghĩa lịch sử, sự đóng góp to lớn của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ; tuyên truyền, phổ biến những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Thông tin, tuyên truyền những kết quả nổi bật trong công tác Hội và phong trào nông dân; những điển hình tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống Hội.

- Tổ chức phong trào thi đua và các hoạt động hướng tới kỷ niệm 91năm ngày thành lập hội; trong đó tập trung vào một số hoạt động trọng tâm:

- Bình xét, biểu dương "Nông dân Việt Nam xuất sắc" năm 2021.

- Lựa chọn, bình xét nông dân tham dự  “Lễ tôn vinh và trao danh hiệu "Nhà Khoa học của Nhà nông" năm 202l.

- Lựa chọn sản phẩm nông nghiệp Nghệ An tiêu biểu tham gia Lễ tôn vinh và trao danh hiệu sản phẩm tiêu biểu Việt Nam năm 2020 do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp tổ chức.

- Chỉ đạo các chi, tổ hội tổ chức sinh hoạt chuyên đề trong dịp kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội.

2. Kỷ niệm năm tròn ngày lễ, sự kiện lịch sử quan trọng; ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước; các ngày lễ quốc tế

2.1. Kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941 - 28/01/2021) và 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021)

- Tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; đặc biệt nhấn mạnh ý chí quyết tâm cứu nước, cứu dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện sinh động qua việc ra đi tìm đường cứu nước (năm 1911) và về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng (năm 1941) của Người.

- Tuyên truyền về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tư duy và tầm nhìn chiến lược cách mạng, giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Tuyên truyền tình cảm yêu mến, kính trọng của các tầng lớp Nhân dân Việt Nam, sự cảm phục, mền mộ của nhân dân thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; đấu tranh, bác bỏ quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ định vai trò, giá trị lịch sử của tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Tuyên truyền nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

2.2. Kỷ niệm năm tròn ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng
Việt Nam

Trong năm 2020 có các ngày kỷ niệm: 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo (08/8/1921 - 08/8/2021), Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2021); 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị (06/3/1911 - 06/3/2021), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911 - 10/10/2021), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên (18/5/1901 - 18/5/2021), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; 130 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần (8/1891 -8/2021), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.

- Ban Tuyên giáo Tỉnh hội cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử (hoinongdannghean.org.vn), hướng dẫn các cấp hội phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể tổ chức tuyên truyền theo kế hoạch của địa phương.

2.3. Kỷ niệm các ngày lễ Quốc tế

Ngày Quốc tế lao động, Ngày Quốc tế người cao tuổi, Ngày môi trường thế giới...: thực hiện theo Hướng dẫn tuyên truyền hàng quý của Ban tuyên giáo Tỉnh hội.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Ban Tuyên giáo Hội Nông dân tỉnh tham mưu cho Ban Thường vụ hướng dẫn, chỉ đạo công tác tuyên truyền theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên huấn Trung ương Hội NDVN và Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

- Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh yêu cầu văn phòng, các ban chuyên môn của Tỉnh hội; các huyện, thành, thị Hội triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này và báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh hội (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh hội).

Trà Giang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tin đọc nhiều
Thư viện ảnh
unnamed.jpg Hàng cây nông dân ơn Bác của Hội Nông dân phường Nghi Thủy,... Hàng cây Nông dân ơn Bác xã Hưng Lộc, thành phố Vinh Hàng cây nông dân ơn Bác của Hội Nông dân xã Châu Nhân,... xd2-17.jpg
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập40
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm36
  • Hôm nay21,989
  • Tháng hiện tại319,557
  • Tổng lượt truy cập9,702,206
Video
Thời tiết
Liên kết website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây