T.Ư Hội NDVN ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 46 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội VIII

Thứ năm - 14/03/2024 23:42
(Hội NDNA) - Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội VIII Hội NDVN
Thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20 tháng 12 năm 2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới (sau đây gọi là Nghị quyết số 46-NQ/TW) và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 (sau đây gọi là Nghị quyết Đại hội VIII); Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW và Nghị quyết Đại hội VIII.

Chương trình hành động nhằm cụ thể hoá quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết số 46-NQ/TW và Nghị quyết Đại hội VIII phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của các cấp Hội và tình hình thực tế của địa phương, tạo sự chuyển biến thực chất, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội và phong trào nông dân, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đây cũng là cơ sở để Ban Thường vụ Trung ương Hội và Hội Nông dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW, Nghị quyết Đại hội VIII tại cấp mình và chỉ đạo thực hiện ở các cấp Hội.

Các cấp Hội Nông dân tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW và Nghị quyết Đại hội VIII nghiêm túc, sâu rộng, tạo sự thống nhất cao từ nhận thức đến hành động của cán bộ, hội viên, nông dân; xác định trách nhiệm, quyết tâm chính trị của các cấp Hội, tinh thần tự giác, gương mẫu của cán bộ Hội; khơi dậy, phát huy sáng tạo của hội viên nông dân nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 46-NQ/TW và Nghị quyết Đại hội VIII.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW gắn liền với việc thực hiện nghị quyết đại hội Hội Nông dân các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các cấp Hội Nông dân Việt Nam thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW và Nghị quyết Đại hội VIII để điều chỉnh nhiệm vụ, giải pháp kịp thời, linh hoạt đáp ứng với yêu cầu của tình hình thực tiễn.

Về mục tiêu tổng quát: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào nông dân, xây dựng Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu quả; làm tốt vai trò đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, trình độ, động viên, cổ vũ hội viên, nông dân tích cực tham gia phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh; chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Mục tiêu cụ thể:

Hằng năm, phấn đấu thực hiện các mục tiêu cụ thể sau:

- Kết nạp từ 200.000 hội viên nông dân mới trở lên.

- 100% cán bộ Hội chuyên trách các cấp, chi hội trưởng chi hội nông dân được bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ.

- Đào tạo, bồi dưỡng nghề cho từ 250.000 hội viên nông dân, lao động nông thôn trở lên; bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng cho 50.000 nông dân xuất sắc, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp huyện trở lên.

- Thành lập mới 5.000 tổ hội nông dân nghề nghiệp, 500 chi hội nông dân nghề nghiệp.

- Vận động từ 450.000 hội viên nông dân trở lên tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã; thành lập mới 1.000 tổ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và 200 hợp tác xã nông nghiệp.

- Có 60% số hộ nông dân trở lên đăng ký phấn đấu, trong đó có 50% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

- Vận động 100% hội viên nông dân tham gia bảo hiểm y tế; 50.000 hội viên nông dân trở lên tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

- Hỗ trợ ít nhất 100.000 hộ nông dân có tài khoản trên sàn thương mại điện tử.

Trong nhiệm kỳ 2023-2028, các cấp Hội Nông dân phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu sau:

- 100% cán bộ, hội viên được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của Hội.

- Có ít nhất 97% cơ sở hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

- 100% chi hội đảm bảo quỹ hoạt động Hội.

- 100% hộ hội viên sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm.

- Tăng trưởng Quỹ hỗ trợ nông dân bình quân từ 10%/năm trở lên, trong đó 2% là vận động từ nguồn ngoài ngân sách.

- 100% cơ sở hội xây dựng được mô hình về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

3 nhiệm vụ đột phá, 7 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

Để thực hiện các mục tiêu đề ra, Hội Nông dân Việt Nam đề ra 3 nhiệm vụ đột phá: Đó là: Đổi mới mạnh mẽ phương thức tập hợp, đoàn kết nông dân; Tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp; Nâng cao trình độ, kỹ năng cho nông dân và cán bộ Hội các cấp.

Các cấp Hội Nông dân Việt Nam sẽ tập trung thực hiện 7 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Thứ nhất: Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết nông dân, nâng cao hiệu quả phong trào nông dân.

Các cấp Hội tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 46-NQ/TW, gắn với tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII; Luật Hợp tác xã 2023, Luật Đất đai (sửa đổi); Nghị quyết đại hội Hội Nông dân các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Phát triển mạnh chi, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, xây dựng hướng dẫn và đẩy mạnh thành lập các mô hình "Câu lạc bộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi", "Câu lạc bộ nông dân xuất sắc", "Câu lạc bộ nông dân với pháp luật", "Câu lạc bộ khoa học kỹ thuật nhà nông", "Câu lạc bộ nông dân tỷ phú".

Một trong những giải pháp quan trọng đề ra trong chương trình hành động là: Xây dựng chuyên trang, chuyên mục trên Báo Nông thôn ngày nay/Điện tử Dân Việt, Tạp chí Nông thôn mới in và điện tử, Website của Trung ương Hội và Hội Nông dân các cấp, phát huy hiệu quả App Nông dân Việt Nam để truyền thông về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phổ biến, thông tin cho hội viên, nông dân về nông nghiệp tích hợp đa giá trị, chuỗi sản xuất, chuỗi giá trị, nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn, bảo vệ môi trường sinh thái, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế; các mô hình hay, điển hình tiên tiến trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn; về quy ước, hương ước, nếp sống văn minh, văn hoá, truyền thống tốt đẹp ở nông thôn.

Bên cạnh đó, các cấp Hội hướng dẫn, vận động hội viên, nông dân tích cực thi đua sản xuất, kinh doanh, liên kết, hợp tác sản xuất theo chuỗi giá trị, đăng ký danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi theo quy định mới, nâng cao chất lượng Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững".

Phát động, hướng dẫn tổ chức Phong trào thi đua "Cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể". Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nhận thức, vận động, hướng dẫn hội viên, nông dân thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp. Xây dựng các mô hình điểm về tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số; tổng kết, đánh giá và nhân rộng mô hình. 

Thứ 2: Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Xây dựng chương trình và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, phương pháp, kỹ năng công tác cho cán bộ Hội các cấp, trọng tâm là cán bộ cấp cơ sở, chi hội trưởng chi Hội Nông dân; nâng cao trình độ cho cán bộ Hội chuyên trách có đủ năng lực để bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, nông dân xuất sắc. Thu hút cán bộ có uy tín, trình độ, năng lực thực tiễn, trưởng thành từ phong trào quần chúng về công tác tại Hội. Phối hợp với các trường chính trị nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị gắn với nghiệp vụ công tác cho cán bộ Hội.

Chủ động tham mưu cho cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp kiện toàn, củng cố đội ngũ cán bộ Hội cùng cấp, nhất là việc bố trí chủ tịch Hội Nông dân các cấp là cấp uỷ viên có đủ năng lực, trình độ, phẩm chất, am hiểu về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, có uy tín, tâm huyết, trách nhiệm và kinh nghiệm công tác; quan tâm đến chế độ phụ cấp cho chi Hội trưởng chi Hội Nông dân. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống Trung tâm hỗ trợ nông dân, Trường đào tạo cán bộ Hội Nông dân Việt Nam.

Thứ 3: Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nghề cho nông dân, lao động nông thôn và hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh.

Xây dựng các mô hình điểm, hướng dẫn hội viên, nông dân áp dụng vào sản xuất và tổ chức nhân rộng mô hình sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi hiện đại, ứng dụng công nghệ cao gắn với quy trình sản xuất an toàn, tiên tiến; phát triển đa dạng các mô hình kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại.

Xây dựng danh mục dịch vụ công trong nông nghiệp, nông thôn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Hội và tổ chức cung cấp, hỗ trợ cho hội viên, nông dân.
Tổ chức nghiên cứu, xây dựng bộ chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ, vật tư đầu vào trong sản xuất nông nghiệp (phân bón, giống, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi), thí điểm tổ chức cho hội viên, nông dân tham gia đánh giá; tổng kết, hoàn thiện và triển khai rộng rãi trên App Nông dân Việt Nam. Hằng năm đưa ra các khuyến cáo đối với nông dân trong quá trình sử dụng; cung cấp thông tin, kết quả đánh giá đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để có những định hướng giải pháp phù hợp.

Phối hợp với các Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách - Xã hội, ngân hàng thương mại tổ chức tốt các hoạt động cung cấp tín dụng cho hội viên, nông dân; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả mô hình Hội Nông dân tín chấp với các tổ chức tín dụng hỗ trợ nông dân vay vốn.

Chủ động đề xuất với chính quyền cùng cấp bố trí vốn điều lệ, bổ sung vốn điều lệ hàng năm từ ngân sách nhà nước cho Quỹ Hỗ trợ nông dân; tham mưu thành lập Ban vận động và tổ chức vận động nguồn lực xã hội cho Quỹ Hỗ trợ nông dân để xây dựng các mô hình điểm trong phát triển nông nghiệp, hỗ trợ vốn cho hội viên, nông dân.

Tổ chức thực hiện tốt Nghị định số 37/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành về Quỹ Hỗ trợ nông dân, đảm bảo hoạt động hiệu quả; củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức, xây dựng nguồn nhân lực quản lý, điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp theo hướng chuyên nghiệp, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn quỹ.

Thứ 4: Vận động nông dân tích cực tham gia các chương trình mục tiêu quốc gia, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

Thứ 5: Phát huy vai trò của Hội tham gia giám sát, phản biện xã hội xây dựng Đảng và hệ thống trong sạch, vững mạnh.

Thứ 6: Chủ động hội nhập, mở rộng hợp tác quốc tế, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân.

Thứ 7: Chủ động tham mưu với cấp uỷ đảng, tăng cường phối hợp với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và các hội quần chúng.

Dân Việt

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tin đọc nhiều
Thư viện ảnh
unnamed.jpg Hàng cây nông dân ơn Bác của Hội Nông dân phường Nghi Thủy,... Hàng cây Nông dân ơn Bác xã Hưng Lộc, thành phố Vinh Hàng cây nông dân ơn Bác của Hội Nông dân xã Châu Nhân,... xd2-17.jpg
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập45
  • Máy chủ tìm kiếm12
  • Khách viếng thăm33
  • Hôm nay25,201
  • Tháng hiện tại297,094
  • Tổng lượt truy cập9,679,743
Video
Thời tiết
Liên kết website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây