Con Cuông nhìn lại 10 năm thực hiện đề án 61

Thứ năm - 16/09/2021 22:56
(Hội NDNA) - Nhìn lại qua 10 năm triển khai thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010- 2020” tại huyện Con Cuông đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện hiệu quả các nội dung liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; xây dựng nông thôn mới cũng như thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Sáng ngày15/9/2021,  Ban Chỉ đạo đề án 61 của Huyện tổ chức hội nghị  đánh giá kết quả 10 năm thực hiện đề án 61 (Kết luận số 61- KL/TƯ) Do đồng chí Lô Văn Thao – Phó Bí thư thường trực huyện ủy– Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, trưởng ban chỉ đạo đề án 61 chủ trì hội nghị. Đến dự có đồng chí Nguyênx Thị Hải -  PCT Hội Nông dân tỉnh; Đồng chí Lương Đình Việt Ủy viên Ban Thường vụ, Phó chủ tịch UBND huyện, Ban chỉ đạo đề án 61 và Bí thư, chủ tịch 13 xã thị trấn.
 
             
1 2
Đ/c Lô Văn Thao – Phó Bí thư TT- CT HĐND huyện chủ trì hội nghị

Để thực hiện hiệu quả Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư, Ban Thường vụ huyện uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành và địa phương đề ra nhiều nội dung, giải pháp tổ chức thực hiện. Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61huyện đã bám sát nội dung Kết luận số 61-KL/TW; Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 21/4/2014 và Công văn số 492 - CV/HU ngày 27/5/2014 của BTV Huyện ủy “V/v tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 61 - KL/TW” của Ban Thường vụ huyện ủy, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm; giao cho Hội Nông dân trực tiếp tham gia thực hiện nhiều chương trình, dự án, đề án; xây dựng các chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội Nông dân và các, ban, ngành, đơn vị của  huyện; đồng thời ban hành văn bản về công tác kiểm tra, giám sát nhất là ở cơ sở để chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền tập trung thực hiện đạt kết quả theo kế hoạch đề ra.
 
411bf5f68e0678582117 1
Đồng chí Nguyễn Thị Hải - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu tại hội nghị

Sau 10 năm thực hiện nông nghiệp, nông dân, nông thôn được thúc đẩy phát triển tích cực: Hàng năm Hội Nông dân huyện đã chủ động tổ chức ký kết Chương trình phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện thực hiện các chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, nông nghiệp, nông thôn có nhiều thay đổi sâu sắc, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội dần được hoàn thiện và phát huy tác dụng, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn được cải thiện rõ rệt, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Nông dân, nông thôn, nông nghiệp đã đạt được những kết quả khả quan, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực; Năng suất, chất lượng, an toàn với sức khỏe cộng đồng, nhờ đó ngày càng khẳng định vị thế, khả năng cạnh tranh trên thị trường; các hình thức hợp tác liên kết theo chuỗi giá trị được phát triển đã có nhiều mô hình phát triển sản xuất hiệu quả, các tổ hội Nông dân nghề nghiệp được thành lập và thu hút hội viên nông dân tham gia. Đến nay Hội Nông dân huyện đã thành lập được 11 tổ Hội nghề nghiệ và 3 tổ hợp tác về chắn nuôi, đan lát, may mặc ….Quỹ Hỗ trợ nông dân ngày càng phát huy hiệu quả: nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân đã có vai trò tích cực, quan trọng trong việc hỗ trợ, giúp hội viên nông dân có điều kiện để đầu tư phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, giảm nghèo và làm giàu chính đáng, góp phần tích cực trong các phong trào của nông dân, đặc biệt là phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; Kết quả đến nay tổng số quỹ hỗ trợ nông dân hiện đang quản lý là 2,050 tỷ đồng; trong 10 năm qua đã  hỗ trợ trên 50 mô hình với trên 218 lượt hộ nông dân vay vốn để phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề, kinh doanh, dịch vụ có hiệu quả. Để tăng nguồn vốn hỗ trợ hội viên nông dân phát triển kinh tế các cấp Hội Nông dân trong huyện đã ký kết chương trình phối hợp với các ngân hàng: Ngân hàng Chính sách xã hội tín chấp cho nông dân vay vốn phát triển sản xuất, đến nay mức dư nợ đạt 140.669 triệu đồng thông qua 81 tổ, cho 2.910 hội viên nông dân.

Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tăng cường công tác phối hợp, liên kết cùng với các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp tổ chức nhiều hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân; tư vấn hỗ trợ nông dân định hướng việc làm, giáo dục nghề nghiệp, hướng dẫn hỗ trợ nông dân liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã xây dựng thương hiệu, giới thiệu, tiêu thụ và tôn vinh các sản phẩm trong nông nghiệp, nông thôn của huyện. Trong 10 năm qua đã cung ứng 5.4000 tấn phân bón bán trả chậm cho nông dân; tổ chức trên 23 hội nghị, hội thảo, trình diễn cho 3.790 lượt hộ nông dân và hội viên nông dân tham gia; tổ chức 117 lớp nghề cho 5.704 người nông dân nông thôn.
 
                         
2 1
Giải ngân nguồn vốn quỹ HTND tại xã Thạch Ngàn

Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới: Các cấp Hội Nông dân trong huyện đã chủ động, tích cực phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện phong trào  Nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới” bằng những việc làm thiết thực, như phong trào “ Sạch làng tốt ruộng, tận dụng sản phẩm phụ nông nghiệp làm thức ăn cho gia súc”…cụ thể, kết quả trong 10 năm qua đã đóng góp tiền được 11, 5 tỷ đồng; Đóng góp bằng cát, sỏi: 18,2 tỷ; hiến đất 152,963m; đóng góp ngày công hơn 25.700 ngày công lao động xây dựng hạ tầng; duy trì thực hiện 17 mô hình tham gia bảo vệ môi trường nông thôn; có 13 /13 xã thị có “hàng cây Nông dân ơn Bác”; tổ chức được 2.225 buổi, có 178.217 lượt cán bộ, hội viên tham gia.Đến nay, có 03 xã (Yên Khê, Chi Khê, Bồng Khê) được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Các cấp Hội đã vận động nông dân trong toàn huyện đóng góp được 21.713 triệu đồng; Xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh:Các cấp Hội Nông dân trong huyện đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của Hội; công tác tuyên truyền, giáo dục đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, hội viên, nông dân;  đến nay toàn huyện, 115 chi Hội; số cơ sở Hội hằng năm đạt vững mạnh từ 85 - 90%; trong 10 năm qua, toàn huyện kết nạp được 1.049 hội viên mới, nâng tổng số hội viên đến nay là  15.154 hội viên. Số hội viên được kết nạp vào Đảng 190 hội viên, nâng tổng số hội viên là đảng viên lên 1.002 đồng chí .

Từ kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại  huyện Con Cuông đã tạo được những chuyển biến tích cực trong nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân đối với vai trò, vị trí của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Giai cấp nông dân đoàn kết, tổ chức Hội ngày càng vững mạnh thực sự là trung tâm, nòng cốt trong các phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, nông dân; thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, góp phần thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn..

                 
3 2
Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh và  Huyện ủy Con Cuông chứng kiến kí chương trình phối hơp giữ UBND và Hội Nông dân huyện

Hà Hợi

Phó Chủ tịch - Hội Nông Dân huyện Con Cuông

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tin đọc nhiều
Thư viện ảnh
unnamed.jpg Hàng cây nông dân ơn Bác của Hội Nông dân phường Nghi Thủy,... Hàng cây Nông dân ơn Bác xã Hưng Lộc, thành phố Vinh Hàng cây nông dân ơn Bác của Hội Nông dân xã Châu Nhân,... xd2-17.jpg
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập39
  • Máy chủ tìm kiếm9
  • Khách viếng thăm30
  • Hôm nay25,370
  • Tháng hiện tại297,263
  • Tổng lượt truy cập9,679,912
Video
Thời tiết
Liên kết website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây