Thông tri của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân

Thứ năm - 29/09/2022 23:33
(Hội NDNA) - Ngày 28/9/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã hành Thông tri số 05-TT/TU về lãnh đạo Đại hội hội nông dân các cấp và Đại hội Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 Cổng TTĐT Hội Nông dân tỉnh xin đăng toàn văn Thông tri.
THÔNG TRI
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp và Đại hội Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X,nhiệm kỳ 2023-2028
 
Trong 5 năm qua, hoạt động của Hội Nông dân và phong trào nông dân Nghệ An có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động và đã đạt được những kết quả quan trọng. Chất lượng tổ chức, năng lực đoàn kết, tập hợp nông dân được nâng lên; vai trò của Hội trong tuyên truyền, vận động, tư vấn, dịch vụ hỗ trợ nông dân, nhất là về kiến thức khoa học, kỹ thuật được phát huy. Nhiều phong trào mới được triển khai đã động viên hội viên, nông dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, kinh doanh, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, nhất là phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Hội nông dân các cấp đã tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Tuy nhiên, việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội Nông dân vẫn chậm so với yêu cầu tình hình mới. Hiệu quả giám sát, năng lực phản biện xã hội của các cấp hội chưa cao. Công tác hội và phong trào nông dân phát triển chưa đồng đều, chưa khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo của nông dân trong sản xuất, liên kết kinh doanh, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Nhận thức của một số cấp ủy đảng, chính quyền về nhiệm vụ lãnh đạo, xây dựng tổ chức hội nông dân và giai cấp nông dân chưa thật đầy đủ, đúng mức.

Quán triệt Chỉ thị số 16-CT/TW, ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028; để đại hội hội nông dân các cấp trong tỉnh đạt kết quả cao, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:

1. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 04 - NQ/TU, ngày 19/11 /2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2021- 2025 và những năm tiếp theo.

Nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền về vị trí, vai trò của Hội Nông dân và giai cấp nông dân trong giai đoạn mới. Xác định nông nghiệp là lợi thế quốc gia, trụ đỡ của nền kinh tế; nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Từ đó tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và toàn bộ hệ thống chính trị trong lãnh đạo, xây dựng tổ chức hội nông dân và giai cấp nông dân.

2. Ban chấp hành hội nông dân các cấp chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội.

- Báo cáo trình đại hội cần đánh giá đúng thực trạng phong trào nông dân và hoạt động của hội nông dân trong 5 năm qua, khẳng định những kết quả đạt được, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm. Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ mới phải bám sát chủ trương, nghị quyết của Đảng, trực tiếp là nghị quyết đại hội đảng bộ cùng cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chú trọng đổi mới mạnh mẽ, toàn diện nội dung, phương thức hoạt động của Hội đáp ứng yêu cầu chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông nghiệp, nông thôn, xây dựng “nông nghiệp sinh thái, nông thôn văn minh, nông dân hiện đại”; chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân; tích cực thực hiện và phối hợp thức hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế, xã hội nông thôn. Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở hội, mở rộng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp nông dân. Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, dịch vụ hỗ trợ nông dân, nhất là về kiến thức sản xuất kinh doanh, khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Nâng cao hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Xây dựng người nông dân phát triển toàn diện, đổi mới sáng tạo, có trình độ học vấn, năng lực tổ chức sản xuất tiên tiến, có trách nhiệm xã hội và khát vọng xây dựng quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

- Công tác nhân sự phải đúng nguyên tắc, quy trình theo quy định của Đảng, Nhà nước và Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam. Ban chấp hành hội nông dân khóa mới phải coi trọng chất lượng, lựa chọn được những người có đủ điều kiện, năng lực, uy tín, tâm huyết với công tác hội và phong trào nông dân; xây dựng cơ quan lãnh đạo hội các cấp có số lượng, cơ cấu hợp lý, đảm bảo tính kế thừa và phát triển. Quan tâm bố trí cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn, trưởng thành từ phong trào quần chúng. Thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ hội không đủ thời gian tái cử.

3. Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh phối hợp với ban thường vụ các huyện, thành, thị ủy chỉ đạo ban chấp hành hội nông dân các cấp trong quá trình xây dựng kế hoạch và tổ chức đại hội. Các cấp chính quyền, các ban ngành có liên quan phối hợp tạo điều kiện cần thiết để hội nông dân tổ chức đại hội đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, tạo khí thế động viên phong trào nông dân phát triển.

Đại hội hội nông dân cấp cơ sở hoàn thành trong quý I/2023; đại hội hội nông dân cấp huyện hoàn thành trong quý II/2023, Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ X hoàn thành trong quý III/2023.

4. Ban cán sự Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, các kiến nghị, đề xuất chính đáng của nông dân; chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện tạo điều kiện về cơ sở vật chất, hỗ trợ kinh phí để các cấp hội nông dân tổ chức đại hội.

5. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội về đại hội, về công tác hội và phong trào nông dân trước, trong và sau đại hội.  Phát động, tổ chức các phong trào thi đua trong các cấp hội với nhiều công trình, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, thiết thực chào mừng đại hội; kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công tác hội và phong trào nông dân.

6. Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc  thực hiện Thông tri này.

Thông tri này được phổ biến đến chi bộ
T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC


Nguyễn Văn Thông
 

Ban Biên tập

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tin đọc nhiều
Thư viện ảnh
unnamed.jpg Hàng cây nông dân ơn Bác của Hội Nông dân phường Nghi Thủy,... Hàng cây Nông dân ơn Bác xã Hưng Lộc, thành phố Vinh Hàng cây nông dân ơn Bác của Hội Nông dân xã Châu Nhân,... xd2-17.jpg
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập33
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm30
  • Hôm nay22,193
  • Tháng hiện tại319,761
  • Tổng lượt truy cập9,702,410
Video
Thời tiết
Liên kết website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây