Hướng dẫn: Tuyên truyền kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2019)

Ngày 16/9/2019, Ban Thường vụ Trung ương Hội NDVN ban hành Hướng dẫn số Số 120 - HD/HNDTW về Tuyên truyền kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2019)

Số kí hiệu Số 120 - HD/HNDTW
Ngày ban hành 15/09/2019
Thể loại Hướng dẫn
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Tuyên giáo
Cơ quan ban hành Trung ương Hội NDVN
Người ký Phạm Văn Thiện

Nội dung

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                      *
        Số 120 - HD/HNDTW                  Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2019

 
HƯỚNG DẪN
Tuyên truyền kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam
(14/10/1930 - 14/10/2019)
 
 
Căn cứ Kế hoạch số 02-KH/HNDTW, ngày 17/01/2019 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019, Ban Thường vụ Trung ương Hội hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2019) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, hội viên, nông dân cả nước hiểu rõ hơn về lịch sử ra đời, phát triển của Hội Nông dân Việt Nam và truyền thống cách mạng vẻ vang của giai cấp nông dân Việt Nam trong 89 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng. Qua đó khẳng định vị trí, vai trò của Hội Nông dân Việt Nam gắn với từng thời kỳ lịch sử cách mạng Việt Nam.

2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền nhằm giáo dục, cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên, nông dân phát huy truyền thống vẻ vang, thi đua lao động sản xuất, kinh doanh, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam và Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Hội Nông dân Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018-2023.

3. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm phải thiết thực, có sức lan toả rộng, có tác động làm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cán bộ, hội viên, nông dân; chú trọng nâng cao tính hiệu quả, tránh lãng phí, phô trương, hình thức.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

Các tỉnh, thành Hội tập trung tuyên truyền những nội dung trọng tâm sau đây:

1. Tuyên truyền về quá trình xây dựng, trưởng thành, phát triển của Hội Nông dân Việt Nam và phong trào nông dân trong 89 năm qua (Theo đề cương tuyên truyền đã đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Hội Nông dân Việt Nam - http://www.hoinongdan.org.vn); qua đó nêu bật ý nghĩa lịch sử, sự đóng góp to lớn của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ.

2. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đặc biệt là kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; những nhiệm vụ, giải pháp tại Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết đến năm 2020, tầm nhìn đến 2025; những chủ trương, chính sách nhằm giúp nông dân tận dụng tốt thời cơ, vượt qua thách thức để phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh của nông sản hàng hóa trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng.

3. Tiếp tục tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân của cả nước Nghị quyết và các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam; triển khai các hành động cụ thể để đưa Nghị quyết đại hội vào thực tiễn cuộc sống; tuyên truyền 3 Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII về xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh: (1) Nghị quyết về đẩy mạnh xây dựng Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp; (2) Nghị quyết về tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam; (3) Nghị quyết về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

4. Thông tin, tuyên truyền kịp thời đến cán bộ, hội viên, nông dân kết quả công tác Hội và phong trào nông dân, chú trọng giới thiệu các tập thể và cá nhân nông dân tiêu biểu trên các lĩnh vực, những mô hình có hiệu quả, nhất là các nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước, trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội; những điển hình tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống Hội... cũng như trong việc hưởng ứng tham gia các phong trào, cuộc vận động do Đảng, Chính phủ và Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động gắn với tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Tuyên truyền những thành tựu, kết quả nổi bật trong thực hiện Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững do Hội phát động, kết quả các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ và chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống… Bên cạnh đó, tiếp tục tuyên truyền việc tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định số 673 -QĐ/TTg, ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ; việc chỉ đạo tổ chức và kết quả thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của Hội.

5. Tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, hội viên, nông dân phát huy vai trò làm chủ của mình trên các lĩnh vực, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền các cấp theo Quyết định số 217,  số 218 của Bộ Chính trị và quy định, hướng dẫn của Trung ương Hội. Kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, nông dân và dư luận xã hội để phản ánh với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và báo cáo Ban Thường vụ Trung Hội. Đồng thời, thường xuyên cập nhật, tổng hợp, xây dựng các tài liệu tuyên truyền nội bộ và cung cấp các thông tin định hướng kịp thời, chính xác đến cán bộ, hội viên, nông dân nhằm ổn định tình hình tư tưởng và định hướng dư luận xã hội.

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

Căn cứ vào tình hình và điều kiện cụ thể của địa phương, đề nghị các tỉnh, thành Hội tổ chức tuyên truyền thông qua các hình thức như:

1. Phối hợp với các đơn vị thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương để xây dựng các tin, bài, phóng sự phát thanh và truyền hình phản ánh về các hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân ở địa phương; tuyên truyền, vinh danh những gương tập thể, cá nhân các gương điển hình tiên tiến, xuất sắc trong phong trào nông dân và các phong trào, cuộc vận động do địa phương phát động; kết hợp với tuyên truyền về Nghị quyết và các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam (nhiệm kỳ 2018-2023).

2. Gắn việc tuyên truyền kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam với việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; Tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

3. Biên soạn, phát hành tài liệu để tuyên truyền đến hội viên, nông dân thông qua sinh hoạt chi, tổ Hội và các cuộc gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 14/10.

4. Tăng cường xuất bản sách, báo, ấn phẩm nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Hội. Chú trọng đưa các nội dung thông tin tuyên truyền lên Báo Nông thôn ngày nay, Tạp chí Nông thôn mới, cổng thông tin điện tử của Hội Nông dân Việt Nam và Website, bản tin công tác Hội của các cấp Hội.

5. Tổ chức các cuộc gặp mặt truyền thống, thông tin về tình hình hoạt động của Hội, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân; tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, động viên và tổ chức các việc làm tình nghĩa, quyên góp ủng hộ các gia đình có công với cách mạng, với tổ chức Hội, những gia đình Hội viên có hoàn cảnh khó khăn…

6. Quan tâm tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao… nhằm tạo không khí thi đua, phấn khởi trong cán bộ, hội viên; tổ chức các hoạt động giao lưu về nguồn, sinh hoạt truyền thống tại những địa danh lịch sử. Tôn tạo, chỉnh trang các khu di tích lịch sử, truyền thống của Hội và tổ chức đón các đoàn khách trong nước và quốc tế đến thăm các khu di tích tại các địa phương.
 
7. Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại các nơi công cộng, trụ sở các cấp Hội, địa bàn dân cư...

IV. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Nhiệt liệt chào mừng 89 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2019)!

2. Cán bộ, hội viên nông dân ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!

3. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024!

4. Cán bộ, hội viên, nông dân Việt Nam ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam!

5. Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh xứng đáng vai trò trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới!

6. Cán bộ, hội viên, nông dân tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

7. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

8. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

9. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở hướng dẫn các nội dung và hình thức tuyên truyền nêu trên, Ban Thường vụ Trung ương Hội yêu cầu các tỉnh, thành Hội xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền một cách thiết thực, có hiệu quả để kỷ niệm 89 Ngày năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam thực sự có ý nghĩa đối với cán bộ, hội viên, nông dân.

2. Các đơn vị: Báo Nông thôn ngày nay, Tạp chí Nông thôn mới, Cổng thông tin điện tử của Hội Nông dân Việt Nam tập trung tuyên truyền, xây dựng, đăng tải các tin, bài, phóng sự phản ánh về các hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân, các gương điển hình tiên tiến, xuất sắc trong dịp diễn ra kỷ niệm Ngày thành lập Hội.

3. Quá trình thực hiện, các cấp Hội cần làm tốt công tác kiểm tra, đôn đốc để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và các quy định hiện hành. Kết thúc đợt tuyên truyền có tổng kết và báo cáo kết quả gửi về Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (qua Ban Tuyên huấn) để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Trung ương Hội./.
 

Nơi nhận:
- Thường trực TW Hội (để b/c);
- Các ban, đơn vị trực thuộc TW Hội (thực hiện);
- Các tỉnh, thành Hội (thực hiện);
- Lưu.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
          (Đã ký)
 
 
    Phạm Văn Thiện

Các văn bản cùng thể loại "Hướng dẫn"

Tìm kiếm văn bản
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập26
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm21
  • Hôm nay25,334
  • Tháng hiện tại297,227
  • Tổng lượt truy cập9,679,876
Video
Thời tiết
Liên kết website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây